Algemene Voorwaarden Boulevardtrein

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1:             Algemeen

Artikel 1                  Toepassingsbeleid Algemene Voorwaarden

Artikel 2                  Totstandkoming Vervoersovereenkomst

Artikel 3                  Beëindiging Vervoerovereenkomst

Hoofdstuk 2:            Verplichtingen en bevoegdheden klant

Artikel 4                  Verplichtingen klant

Artikel 5                  Betaling

Hoofdstuk 3:            Verplichtingen en bevoegdheden vervoerder

Artikel 6                  Verplichtingen en bevoegdheden vervoerder

Hoofdstuk 4:            Annulering en aansprakelijkheid

Artikel 7                  Annulering

Artikel 8                 Overmacht

Artikel 9                  Aansprakelijkheid van vervoerder

Artikel 10                Aansprakelijkheid van klant

Hoofdstuk 5:            Overige bepalingen

Artikel 11                Klachten en geschillen

Artikel 12                Overige voorwaarden

Hoofdstuk 1             Algemeen

Artikel 1                    Toepassingsbeleid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoersovereenkomsten en vormen de basis voor de behandeling van geschillen, zoals bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden

Artikel 2                   Totstandkoming Vervoersovereenkomst

Een vervoersovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door vervoerder van een opdracht. De verplichtingen van vervoerder gelden eveneens tegenover de klant die niet als opdrachtgever optreedt. Door aanvaarding van de rit treedt klant als partij toe tot de vervoersovereenkomst.

Artikel 3             Beëindiging vervoersovereenkomst

Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de vervoersovereenkomst beëindigen, indien de klant dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de vervoerder kan worden gevergd dat hij de klant vervoert. Vervoerder kan in dat geval de klant gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.

Vervoerder is in een geval zoals bedoel in lid 1, niet gehouden de klant enige schade te vergoeden.

Bij voortijdige beëindiging is klant de voor aanvang overeengekomen ritprijs verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit. Indien de voortijdige beëindiging te wijten is aan hinder van de klant dan is de volledige ritprijs verschuldigd.

Klant/opdrachtgever kan voor aanvang van de bij vervoerder bestelde reis afzien. In een dergelijk geval is de klant/opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid van de vervoerder.

Ingeval vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak verschijnt, heeft klant bij aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling.

Hoofdstuk 2             Verplichtingen en bevoegdheden klant

Artikel 4             Verplichtingen klant

Klant is gehouden door vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;

Klant is verplicht zich in de Boulevardtrein te onthouden van:

beschadiging en/of verontreinigen van de Boulevardtrein;

het gebruik van alcoholische dranken;

het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;

roken;

agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk te gedragen jegens vervoerder of anderen;

het op enigerlei wijze hinderen van vervoerder in de uitoefening van zijn taak.

Klant is gehouden de vooraf overeengekomen ritprijs vooraf te betalen.

Wanneer voor of tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die klant bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de vervoersovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 5              Betaling

Betalingen door klant/opdrachtgever aan vervoerder dienen vooraf per overschrijving te geschieden, tenzij anders overeengekomen is.

Vervoerder verstuurt een factuur aan klant/opdrachtgever. Betaling door klant/opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of verrekening te worden voldaan voor de uiterste betaaldatum. Bij het overschrijden van deze termijn is klant in verzuim en kunnen conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden gebracht.

Vervoerder is te alle tijde gerechtigd zijn vorderingen op klant/opdrachtgever te verrekenen met zijn schulden aan klant/opdrachtgever.

Uitvoering op grond van de vervoerdersovereenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door vervoerder en tevoren aan de klant/opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Hoofdstuk 3             Verplichtingen en bevoegdheden vervoerder

Artikel 6             verplichtingen en bevoegdheden vervoerder

Vervoerder is verplicht de klant, alsmede de door hem meegevoerde handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.

Indien vooraf een route is afgesproken met de klant/opdrachtgever is de vervoerder verplicht de passagier naar bestemming te brengen volgens afspraak, tenzij zulks om (verkeers-) technische redenen volstrekt onmogelijk is.

Vervoerder is verplicht klant behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen, tenzij zulks om (verkeers-) technische redenen volstrekt onmogelijk is.

Vervoerder is bevoegd klant die zich niet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden houdt, de toegang tot de Boulevardtrein te ontzetten, dan wel hem uit de Boulevardtrein te verwijderen, indien in redelijkheid van vervoerder kan worden gevergd dat hij de klant vervoert.

Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met boekingen van ritten of anderzijds conform de Wet Persoonsregistraties.

Vervoerder is verplicht, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Vervoerder stelt de klant zo spoedig mogelijk in kennis van het staken en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijk tijdsduur. Bij voortijdige beëindiging is de klant voor een deel van de rit dat inmiddels is uitgevoerd, een evenredig deel van de overeengekomen ritprijs verschuldigd.

Hoofdstuk 4             Annulering en aansprakelijkheid

Artikel 7              Annulering

Klant/opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen ritprijs te annuleren door middel van mondeling en schriftelijke kennisgeving:

Indien annulering plaatsvindt 7 dagen voor aanvang van de Boulevardtrein is klant/opdrachtgever aan vervoerder verschuldigd 50% van de overeengekomen ritprijs;

Indien annulering plaatsvindt 2 dagen voor aanvang van de Boulevardtrein is klant/opdrachtgever aan vervoerder verschuldigd 75% van de overeengekomen ritprijs;

Indien annulering plaatsvindt 24 uur voor aanvang van de Boulevardtrein is klant/opdrachtgever aan vervoerder verschuldigd 100% van de overeengekomen ritprijs.

Bij annulering, na uitbrengen van vervoerdersovereenkomst, zullen administratiekosten (€35,–) in rekening worden gebracht worden.

Artikel 8             Overmacht

Indien vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens klant/opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Een tekortkoming kan de vervoerder niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

In geval van overmacht heeft klant/opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming de vervoerder niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de klant met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking, recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 9             Aansprakelijkheid van vervoerder

Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de klant ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de klant is overkomen. Vervoerder is niet aansprakelijk indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

In geval van foutief verstrekte aankomst- of vertrekdatum en/of tijd is vervoerder niet aansprakelijk voor het niet kunnen vervoeren van de klant, mits het tegendeel bewezen kan worden.

Artikel 10                       Aansprakelijkheid van klant

Klant is in beginsel verplicht aan vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn bagage vervoerder berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door omstandigheden die een zorgvuldige klant niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een klant de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Tevens kan bij het vervuilen van de Boulevardtrein de kosten voor het reinigen voor rekening van de klant. Deze kosten zullen naar redelijkheid worden vastgesteld.

Hoofdstuk 5                         Overige bepalingen

Artikel 11                        Klachten en geschillen

Klachten over totstandkoming en uitvoering van de vervoersovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij vervoerder binnen 6 weken nadat klant/opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat klant/opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van reiziger deze serieus en in redelijkheid af te handelen.

Artikel 12                       Overige voorwaarden

Nietigheid van 1 van de bepalingen of leden daarvan in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

Alle vervoersovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Deze algemene voorwaarden zijn openbaar.

Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop klant/opdrachtgever op diens verzoek deze voorwaarden kan verkrijgen.

Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos te verkrijgen bij de vervoerder en te raadplegen via onze website: www.boulevardtrein.nl